เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช และปัจจัยการผลิต จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze-dried-Technology)

          วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช และปัจจัยการผลิต จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze-dried-Technology) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน ทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปสมุนไพร เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการแปรรูปเปลือกมังคุดและใบชะมวงด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง การบรรจุแคปซูล และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการแปรรูปสมุนไพร และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยและความร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการและการบริการต่อไป