ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) ครั้งที่ 2/2566

  วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) ครั้งที่ 2/2566 ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช จำนวน 151 โรง และตรวจติดตามโรงรม จำนวน 13 โรง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี