ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย แก่นลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมงานและร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี และเปิดตัวโครงการ DOA-Green-Together

          วันที่ 26-27 เมษายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย  แก่นลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมงานและร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี และเปิดตัวโครงการ DOA-Green-Together แปลงต้นแบบการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม