สวพ.6 ร่วมประชุม หารือ การจัดทำ แผนปฏิบัติการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืซ เกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ Monkey Free Plus ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมประชุม หารือ การจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืซ เกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ Monkey Free Plus ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 โดยมี ดร.กัสชญกณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้ าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของ สวพ.1-8 และกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และบุคลากร ในโครงการดังกล่าว
ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์