ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ สวพ.6 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแผนงานและงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สวพ.6 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแผนงานและงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม และด่านตรวจพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้รับทราบข้อมูล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในโอกาสนี้ ได้เชิญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มาร่วมประชุมชี้แจงการบริหารทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายงาน และเชิญผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงานและวิชาการ ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6