ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ จันทบุรี ระยอง ตราด ตรวจติดตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566

               วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีฯ และนายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมคณะตรวจราชการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพบปะเกษตรกร และรับฟังปัญหาด้านการเกษตร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมข้อมูลการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ออกหน่วยบริการคลินิก GAP เคลื่อนที่ ตามนโยบาย ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บริการรับสมัคร ต่ออายุใบรับรอง GAP และจัดนิทรรศการกระบวนการตรวจรับรองแปลง GAP และการผลิตลำไยคุณภาพ โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และนิทรรศการขั้นตอนการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชควบคุมเฉพาะ (Health Certificate) สำหรับลำไยส่งออก พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการส่งออกลำไย โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ณ บริษัทนิรันดร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด หมู่ที่ 2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
            จากนั้นวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ โดยร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์ตราด ด่านตรวจประมงตราด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ และตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และรองอธิบดีฯ ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อีกด้วย.