ผอ.สวพ.6 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการนำเสนอผลงานเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ดีเด่น ระดับเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ก่อนนำเสนอในระดับประเทศ

       วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการนำเสนอผลงานเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP.และพืชอินทรีย์ดีเด่น ระดับเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ก่อนนำเสนอในระดับประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ ศวพ. ระยอง และ ศวพ. จันทบุรี ผู้รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแปลงของเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก เกษตรกร GAP.ดีเด่น ได้แก่ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรจังหวัดตราด และเกษตรกรพืชอินทรีย์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวญาณี ใจตั้ง เกษตรกรจังหวัดระยอง ได้จัดทำข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint ต่อที่ประชุม โดยมีคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ระดับเขตภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุม ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การนำเสนอผลงานฯ ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567 ในระดับประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้นำเสนอมีความมั่นใจ และมีความพร้อมในตอบคำถามผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom.Meetings. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6