สวพ.6 เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings

       วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom.Meetings โดยมี ดร. วิลาวรรณ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรกร GAP.ดีเด่น และพืชอินทรีย์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567 และแผนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สวพ. 1-8 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6