สวพ.6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557)” รุ่นที่ 2

       วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557)” รุ่นที่ 2 โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคุณภาพกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของปัญหาการแจ้งเตือนการตรวจพบศัตรูพืชกักกันและปัญหาการตรวจพบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน ลดปัญหาการแจ้งเตือนและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศปลายทาง ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 50 ราย ณ.ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6