สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ณ วัดกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

     วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP.เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่มาขอรับบริการกว่า 90.ราย ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ณ วัดกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี