สวพ.6 ประชุมหารือประเมินสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดลำไย จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต ปี 2566/2567 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

     วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต นายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายสมพล ช่างบุ หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี ประชุมหารือประเมินสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดลำไย จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต ปี 2566/2567 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี โดยที่ประชุมคาดการณ์ว่าฤดูกาลนี้ จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกลำไย 267,588 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 266,637 ไร่ ผลผลิตประมาณ 342,309 ตัน เริ่มออกสู่ตลาดเดือนสิงหาคม และจะออกสู่ตลาดมากที่สุด (Peak).ในเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำเสนอต่อกรมการค้าภายใน เพื่อนำไปบริหารจัดการลำไยภาคตะวันออก ต่อไป