สวพ.6 บรรยายความรู้ เรื่อง อาหารปลอดภัย ให้แก่กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

     วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายความรู้ เรื่อง อาหารปลอดภัย ให้แก่กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 ราย ภายใต้โครงการ เกษตรกรรุ่นใหม่สร้างพืชผัก สมุนไพร และไม้ผลปลอดภัย ตามวิถีคนแก่งหางแมว จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี