สวพ.6 ลงพื้นที่ขอข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือโครงการ 76 โมเดล 76 จังหวัด การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของจังหวัดจันทบุรี

     วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ขอข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือโครงการ 76 โมเดล 76 จังหวัด การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ของจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพร เทศบาลตำบลซึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี