สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและติดตามการสำรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจั

Read more