การประชุมคณะทำงานพิจารณา กำกับ ดูแล ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๗) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณา กำกับ ดูแล ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๗)
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเอ ชั้น ๒ อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนการออกใบรับรองสุขอนามัย อายุไม่เกิน ๓๐ วัน การขึ้นทะเบียนเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษ Establishment List และการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ การขอรับและการออกใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๖๗