หมวดหมู่: ข่าวผู้บริหาร

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาค […]

การประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 6 &#8211 […]

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน

วันที่ 31 พฤษภาคม &# […]

การประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2568-2570 และแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยปี 2567 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่19 และ 22 พฤษภาคม 2566

วันที่ 19 และ 22 พฤษ […]

หน้าถัดไป » หน้าก่อนหน้า