เดือน: กุมภาพันธ์ 2021

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ ศวม.ขอนแก่น และ ศวพ.นครราชสีมา

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายจเด็จ เจือจันทร์ นักวิชาการเกษตร กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ ตามแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ แปลงผลิตพันธุ์พืชของ ศวม.ขอนแก่น และศวพ.นครราชสีมา