เดือน: มีนาคม 2564

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้นำเสนอวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง แนวทางการผลิตพันธุ์พืชให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและภาคเอกชน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานการประชุม