การประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย ปี 2565-2567 โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

เมื่อวันที่ 28-29 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 63 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย ปี 2565-2567 โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกันพิจารณา ซึ่งมีนางสาวอรรัตน์ วงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ และนักวิจัยของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้กรอบวิจัยที่ 8 ,26 ,29 และ 30 ณ ห้องประชุม 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ.