ประชุมคณะบริหารงานวิจัยของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณางานวิจัยในประเด็นการติดตามและประเมินผลงานโครงการปี2563 (ตป.1รอบ9เดือน) แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี2564 (ว1ก.)และข้อเสนองานวิจัยใหม่ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธาน จัดประชุมคณะบริหารงานวิจัยของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณางานวิจัยในประเด็นการติดตามและประเมินผลงานโครงการปี2563 (ตป.1รอบ9เดือน) แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี2564 (ว1ก.)และข้อเสนองานวิจัยใหม่ประจำปี2565 พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนองานวิจัยใหม่ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และนักวิจัยของกองวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วม ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ