คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางสาวณัฐปภาวินญ์  จันทร์ลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566