ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566
นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช นางศฬิษา พิทักษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ กวม.
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ได้แก่ การขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าโดยเทคนิค Somatic Embryogensis
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์มะพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร การขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้านการออกแบบอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อลดการใช้พลังงาน
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น