ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าติดตามและประเมินผลงานวิจัย ปี 2566 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าติดตามและประเมินผลงานวิจัย ปี 2566 รอบ 12 เดือน
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online
ผ่านระบบ Zoom โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
เป็นประธานฯ ที่ปรึกษากรมฯ ผู้เชี่ยวชาญ และผอ.แผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว