ข่าวกิจกรรม

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีกรมวิชาการเกษตรภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน”

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2566
          กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมตามนโยบายของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีกรมวิชาการเกษตรภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน”
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และการเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านมนัญญา   ไทยเศรษฐ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วย นายรพีพัฒน์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร นายศรุต สุทธิอารมณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

           กรมวิชาการเกษตรได้เปิดตัวโครงการ DOA Green Together กรมวิชาการเกษตรร่วมกันสร้างโลกสีเขียวปลูกต้นไม้ เพิ่มรายได้ ขายเครดิต โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานร่วมจัดนิทรรศการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพืชอุตสาหกรรม ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน อ้อย  มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์