เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร สำหรับผู้ที่ปลูกอ้อย ต้องระวังปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืชคือ ด้วงหนวดยาวอ้อย ซึ่งจะพบ ในระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วง ระยะอ้อยที่ปลูกใหม่ และ ระยะอ้อยแตกกอ