สวพ.6 ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิทว

Read more