การขอรับการจัดสรรโควตากล้วยส่งออกประเทศญี่ปุ่น ปีที่ ๑๘

ตามที่กรมวิชาการเกษตรและกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดสรรโควตากล้วยส่งออกประเทศญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลง JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ปีที่ ๑๗ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) นั้น ขณะนี้ใกล้จะถึงเวลาของการพิจารณาจัดสรรโควตากล้วยจำนวน ๘,๐๐๐ ตัน ภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕xx”

การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕xx”

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปีที่ ๑๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปีที่ ๑๘  (วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง หน้า ๑๓)

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Imidacloprid ในกล้วยนำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ปรับระดับการส่มตรวจสาร Imidacloprid ในกล้วยนำเข้าจากประเทศไทย นั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การจัดแสดงสินค้า International Green Week (IGW 2024)

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน (สอท. เบอร์ลิน) ได้แจ้งข้อมูล การจัดแสดงสินค้า International Green Week (IGW 2024) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การประชุม City Cube Berlin ณ กรุงเบอร์ลิน โดย สอท. เบอร์ลิน มีแผนที่จะเข้าร่วมจัดคูหาประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Local to Global” บนพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร ซึ่งจะสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะประเด็นนโยบาย BCG Model โดย สอท. เบอร์ลินขอความอนุเคราะห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่มีความสนใจเปิดร้านในคูหาประเทศไทย หรือเข้าร่วมงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนของเยอรมนีเพื่อเปิดตลาดและต่อยอดธุรกิจต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการเป็นผู้ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี” ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download : เอกสารเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

Download : ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี”

Download : เอกสารแนบมังคุดรมยาเกาหลี-67-แบบ ก.ก.

Download : เอกสารแนบท้าย

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลหมากสดไปประเทศไต้หวัน ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกผลหมากสดไปประเทศไต้หวัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวันในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน” ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download : เอกสารประกาศฯ และใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม-โครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน

Download : ใบคำร้องหมากสดไปไต้หวัน-เอกสารแนบ-ก.ก.-ตว.3-2567

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลีสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี” ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download : ประกาศการเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

Download : แบบฟอร์ม ก.ก.๔ ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี”

Download : แบบฟอร์ม ก.ก.๔-๑ ถึง ๔-๔ แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

Download : แบบฟอร์ม ก.ก.๕ โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

Download : เอกสารแนบท้าย โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปประเทศไต้หวัน ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกผลมังคุดสดไปประเทศไต้หวัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวันในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน” ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download : เอกสารประกาศฯ และใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม-โครงการส่งออกมังคุดอบไอน้ำไปไต้หวัน

Download : ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดอบไอน้ำไปไต้หวัน” (แบบ ก.ก./ตว.๑)

Download : หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องอบไอน้ำ (แบบ ก.ก./ตว.๒)

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Halal Expo Indonesia 2023 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Halal Expo Indonesia 2023 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ICE BSD City จังหวัดบันเติ้น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยงานจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ตอบสนองความต้องการของชุมชนมุสลิมอย่างยั่งยืน ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก โดยภายในงานประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ทางธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่