เดือน: กรกฎาคม 2019

ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ ณ ศวพ.เพชรบุรี

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวเฌอรัชด์พัชร เขียววิชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน นักวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามงานผลิตพันธุ์ของศูนย์ฯ ทั้งผลผลิตคงเหลือ และปริมาณการใช้ประโยชน์