สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) แผนบูรณาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2569 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับองค์ความรู้ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ของกองวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ยุทธศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร