ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online
ผ่านระบบ Zoom โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
เป็นประธานฯ และมีนางสาวปิยรัตน์  รุจิณรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวมถึงคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ (Q Factory)
 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด