เดือน: กันยายน 2020

ติดตามการผลิตพืชพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์งาอินทรีย์ ณ ศวม.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการผลิตพืชพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (เพิ่มเติม) และการผลิตเมล็ดพันธุ์งาอินทรีย์ในระยะเก็บเกี่ยว

ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ และงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ (Seed Hub Center) ณ ศวพ.อุดรธานี ศวม.ขอนแก่น และ ศวพ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการฯ พร้อมด้วย นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน นักวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ และงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ (Seed Hub Center) ณ ศวพ.อุดรธานี ศวม.ขอนแก่น และศวพ.นครราชสีมา