ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ อธิบดีกรมวิชาเกษตร (นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์) และรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสุรเดช ปัจฉิมกุล และนางวิไลวรรณ พรหมคำ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ