งานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของโครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึก กสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย
นายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บริหารส่วนกลาง และบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า 90 คน ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของโครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานโดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ร่วมกับสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันวิจัยพืชสวน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 6 เดือน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมในวันนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการของ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช และผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
โดยพันธุ์พืชที่ปลูกแสดงมีจำนวน 31 ชนิด 42 พันธุ์ กิจกรรมในงานจัดให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยอธิบดี
กรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดี กิจกรรมชมแปลงพันธุ์พืชผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ รวมถึงระบบการให้น้ำ
ตลอดจน แจก ชิมผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วลิสงคั่วทราย และน้ำเต้าหู้