“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์เขตร้อนระดับโลก”

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์เขตร้อนระดับโลก”

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดี เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช บริเวณชั้นล่าง สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร
โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยนักวิชาการนำชมและบรรยายสรุป การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์เขตร้อนระดับโลก
(World Leader of Tropical Seeds)” ได้นำเสนอผลงานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชทั้งพืชไร่ และพืชสวน การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาตรฐานจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA) และ ISO/IEC 17025
เพื่อหนุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในการส่งออกส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเมล็ดสีม่วงและโรคเมล็ดเน่าในถั่วเหลือง เป็นทางเลือกหนึ่งทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งได้ผ่านการทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ในแปลงเกษตรกรด้วยแล้ว นอกจากนี้ยังได้แสดงผลงานเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยการใช้สารเคลือบเมล็ดร่วมกับไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ สามารถลดต้นทุน
การใช้สารเคมีและปลอดภัยต่อเกษตรกร ทั้งนี้ ท่านอธิบดี ได้เน้นย้ำประเด็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยมุ่งเป้าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงพันธุ์ดีอย่างทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นกล้ามะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ซึ่งการขยายพันธุ์ต้องใช้เทคนิคพิเศษ ถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชอาหารโปรตีนสูงราคาประหยัด เป็นต้น ดังนั้น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ต้องผนึกกำลังกับหน่วยงานภายในกรม ภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในการขยายกำลังการผลิตพืชพันธุ์ดีรวมถึงร่วมมือกับสารวัตรเกษตรในการตรวจสอบแหล่งเพาะขยายและจำหน่ายพืชพันธุ์ดี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรได้รับพันธุ์พืชคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ เมื่อนำไปปลูกจะได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป