การประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2566 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร หัวหน้าโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่ม
ผู้ใช้ประโยชน์
(เงินรายได้ฯ) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ของนักวิจัยร่วมโครงการจาก ศวพ.เชียงใหม่ ศวส.จันทบุรี ศวส.ศรีสะเกษ และศวส.ตรัง โดยมีทีมที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ดร.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์  ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์
นางพุฒนา รุ่งระวี และ นางสุวิมล ถนอมทรัพย์  ให้คำ
แนะนำในการปรับแก้ไขคู่มือ การปฏิบัติงานฯ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น