การประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2568 – 2570 ครั้งที่ 2 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566

การประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2568 – 2570 ครั้งที่ 2 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2568 – 2570  ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา

 1. พิจารณาข้อเสนองานวิจัย ปี 2568 – 2570 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ที่ผ่านการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 1 ของแผนงานที่ 5 “แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  การผลิตพันธุ์พืชสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์รองรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
 2. พิจารณาข้อเสนองานวิจัย ปี 2568 – 2570 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ที่ผ่านการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 1 ของแผนงานที่ 6 “แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชดีเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน”
  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.30 น
  เพื่อสอดคล้องตามทิศทางงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2568 – 2570
  ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์
  ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน