ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2566

ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2566
และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จาก ศูนย์ฯ 5 แห่งและส่วนกลาง
ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก