เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร สำหรับผู้ที่ปลูกถั่วเหลืองควรระวัง หนอนแมลงวันเจาะลำต้น ในระยะถั่วเหลืองปลูกใหม่ อายุไม่เกิน 14 วัน