เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูกถั่วลิสง ควรระมัดระวังปัญหาในด้านโรคพืชของถั่วลิสง คือ โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว ซึ่งจะพบมากในระยะออกดอกและติดฝัก