ข่าวกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นผู้ร่วมเสวนา “โอกาสและความท้าทายของการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี Gene Editing เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจการเกษตรไทย ในภาวะโลกเดือด” ในงานสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือดและศัตรูพืชอุบัติใหม่”

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567
นายสุริพัฒน์  ไทยเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นผู้ร่วมเสวนา “โอกาสและความท้าทายของการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี Gene Editing เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจการเกษตรไทย ในภาวะโลกเดือด” ในงานสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือดและศัตรูพืชอุบัติใหม่” ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึกแปดชั้น) จัดโดย สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบาย