ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่”

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567นายศรุต สุทธิอารมณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ 2ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon ให้สามารถยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศจาก 267 กก./ไร่ เป็นไม่ต่ำกว่า 400 กก./ไร่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต 7 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลในการปลูกและเก็บเกี่ยว การจัดการน้ำร่วมกับปุ๋ยแบบอัตโนมัติ การใช้โดรนในการประเมินสุขภาพพืช การใช้ชีวภัณฑ์ และการใช้โดรนในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยในการเยี่ยนชมชมแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ ในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง กรมวิชาการเกษตร และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมถึงรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาด้านถั่วเหลืองของประเทศต่อไปในอนาคต