ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำRoad Map : โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นถั่วเขียวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำ
Road Map : โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นถั่วเขียว
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นถั่วเขียวใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ รวมพื้นที่ 11,250 ไร่ และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้เพียงพอสำหรับรองรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและตลาดถั่วเขียวอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นถั่วเขียว หรือพืชอื่นที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เกิดความยั่งยืนในการผลิต โดย ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
และดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ