ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว” โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียวในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศ ณ แปลงใหญ่ถั่วเขียว บ้านวังชงโค หมู่ที่ 1 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

            วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว” โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียวในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศ ณ แปลงใหญ่ถั่วเขียว บ้านวังชงโค หมู่ที่ 1 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โดยนางสาวมะลิสา ถือศิล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองไผ่ กล่าวต้อนรับ และนางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ ถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการผลิตถั่วเขียว ได้แก่ ถั่วเขียวพันธุ์ กวก.ชัยนาท 3 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม การใช้เครื่องปรับระดับหน้าดินด้วยระบบ GIS และระบบเลเซอร์ การใช้โดรนพ่นสารเคมี และการใช้อากาศยานไร้คนขับติดกล้องหลายช่วงคลื่น เพื่อติดตามตรวจสอบการระบาดของโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว

         กิจกรรมภายในงานมีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และผู้รวบรวมผลผลิต ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นการเสริมสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารและนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมผลผลิต และเกษตรกร รวมจำนวน 80 ราย