เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูกอ้อยควรระมัดระวัง ปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืชคือ หนอนกออ้อย ซึ่งจะพบ ในระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงอ้อยแตกกอ