เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูก ข้าวโพดหวาน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรระมัดระวังปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืชคือ “เพลี้ยอ่อนข้าวโพด และ เพลี้ยไฟ” ซึ่งจะพบมากในระยะออกดอกถึงระยะติดฝัก