เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูก ข้าวโพดหวาน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรระมัดระวังปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืชคือ “หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และ หนอนเจาะฝักข้าวโพด” ซึ่งจะพบมากในระยะออกดอกถึงระยะติดฝัก