ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย และรับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงานวิจัย สภาพแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้ได้ผลสัมฤทธิ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567
       นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยนายสุริพัฒน์ ไทยเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว และนางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย สกสว.ประจำปี 2567 และโครงการอื่นๆที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นรับผิดชอบ โดยมีนางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงานวิจัย สภาพแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้ได้ผลสัมฤทธิ์