ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “โมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แตง (ศพก. แม่แตง) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มีนาคม 2567
          นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “โมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แตง (ศพก. แม่แตง) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย
  นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ และนางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่วเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในงานมีการเสวนาเรื่อง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มคาร์บอนเครดิต ยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองไทย” โดยวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย และเกษตรกรผู้นำ
การสาธิตการใช้เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ และการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดงานในครั้งนี้ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองอย่างครบวงจร เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศ เพิ่มรายได้ภาคการเกษตรด้วยกลยุทธ์ตลาดนำ-นวัตกรรมเสริม-เพิ่มรายได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมงานรวม 150 ราย