เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูกอ้อย ควรระมัดระวัง โรคแส้ดำ ซึ่งจะพบมากในระยะอ้อยปลูกใหม่และระยะแตกกอ