ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี “โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร” ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Pratice) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
         นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยนายสุริพัฒน์ ไทยเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่วและคณะ เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี “โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร” ภายใต้โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ กิจกรรมในงาน มีการจัดนิทรรศการ แปลงต้นแบบดีเด่นในระดับเขตและจังหวัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ